תנאים כלליים למשתתפי טיולים בעולם של חברת WildDive


אנו מבקשים להפנות את תשומת לבך למידע המובא להלן כחלק בלתי נפרד מהזמנתך והמהווה ביחד עם פרטי ההזמנה את חוזה ההתקשרות בין סוכנות הנסיעות לנוסע.
התנאים המופיעים בדף זה ותשלום בגין חבילת צלילה בעולם, מהווים את הסכמתו של הלקוח לכל הכתוב לעיל.


במקרה של חילוקי דעות בין חברת WildDive  לבין הלקוח יחייבו תנאים אלו. חברת WildDive לא תקבל טענה מצד הלקוח כי אינו מודע לתנאים אלו.


"סוכנות נסיעות" –"ויילד דייב בע"מ "   מזמינה בעבורך את שרותי הנסיעות מאת ספקי השירותים השונים בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתך. ויילד דייב מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות,
למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש. ביצוע השירותים בפועל הינו באחריות ספקי השירותים שפרטיהם מופיעים על גבי מסמכי הנסיעה, כולל
בקשות מיוחדות בכל הנוגע להפלגה ו/או למלון ו/או לחברת התעופה או כל שרות אחר. ויילד דייב לא תהיה אחראית לשיבושים או לתקלות הנוגעות לביצוע בפועל ואו לשיבושים ואו תקלות
בלתי צפויות שאינן בשליטת סוכנות הנסיעות, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש. במקרה של תקלה ו/או אי התאמה
עלייך לפנות בהקדם במישרין או בעזרת נציגי החברה ומוקד החירום (טלפון 0523-904447) לספקי השירותים המתאימים הנמצאים על גבי השובר המצוי בידיך.


"ספקי השירותים" – עליהם נמנים, סיטונאי תיירות שונים המארגנים את שירותי הנסיעות, חברות תעופה, בתי מלון, ספקי השירותים בחו"ל וכדומה.
הזמנת שירותי התיירות מאת ספקי השירותים נעשית בכפוף לזמינותם.


חשבונו של הלקוח לא יחויב עד לקבלת אישור מספקי השירותים שדרכם הוזמן השרות. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות,
על פי דרישת ספקי השירותים וכי במקרה של שינוי כאמור, תינתן ללקוח אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.
במידה ולא ניתן אישור מספקי השירותים לבקשת הלקוח, כולה או חלקה, תוך 72 שעות הבקשה אינה מחייבת.
סוכנות הנסיעות אינה מארגנת את הטיול/חבילת הנופש אלא המארגן הנקוב בשוברי הנסיעה. התנאים שיחולו לגבי ארגון הטיול/חבילת הנופש הם אלו
שנקבעו בחוברת המארגן, ככל שנמסרה ללקוח, או באתר האינטרנט של המארגן ככל שהופנה אליו. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותה של סוכנות
הנסיעות בכל עניין שבגינו מוטלת עליה אחריות על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

(בנוגע לביטול טיול - נא לראות סעיף 8)

1 דרכון
אחריות הנוסעים (כולל קטינים) להצטייד בדרכון ישראלי תקף ל 6 חודשים לפחות מיום היציאה מן הארץ, באשרות כניסה (ויזות) המתאימה לכל מדינה אשר
במסלול הנסיעה וכן לציין בפני חברתנו אם ברשותך דרכון שאינו ישראלי. הטיפול בדרכון, אשרות וכיוצא בזה, לרבות בדיקת התאמת השמות בין ההזמנה לדרכון,
הינו באחריות הנוסע. על הנוסע לוודא לפני הנסיעה כי אכן אשרת הכניסה ברשותו ומופיעה בדרכון.
כל המחזיק תעודה מסוג אחר שאינה דרכון ישראלי, עליו לדווח על זאת מראש לסוכן הנסיעות בטרם
לקח על עצמו כל התחייבות הכרוכה בדמי ביטול.
במקרה של חידוש הדרכון או ביצוע שינויים כלשהם במשרד הפנים, מרגע הזמנת הטיול, יש ליידע את סוכנות הנסיעות בכל הפרטים החדשים.


2 קבלת מסמכי הנסיעה
על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה מיד עם קבלתו מסוכן הנסיעות ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטים בידיו (כרטיסי טיסה,
שוברים למלון ולהעברות, וכו' בהתאם לשירותים שהוזמנו בפועל) ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה.


3 מחירים ומיסים בטיסות ובהפלגות הצלילה
בכל מקרה של תוספת שבוצעה כחוק על ידי רשות מוסמכת הנובעת משינוי בהיטלי הביטחון, שיעור מיסי הנמל ו/או כל מס או היטל אחר מיום ההזמנה ועד יום אספקת השירותים,
ישולם ההפרש הנובע משינוי זה לספק השירותים או לסוכנות, לפי העניין. במקרה של שינוי שחל במחיר היטל הדלק הנגבה על ידי חברות התעופה והספינות יחולו ההוראות שלהלן: 

3.1  בטיסות:  במקרה של שינוי בהיטל הדלק שייכנס לתוקף לאחר שנעשה כרטוס או לאחר שהנוסע שילם לסוכנות עבור הכרטיס (לרבות תשלום חלקי או תשלום באמצעות מסירת
כרטיס אשראי), לא יחול שינוי במחיר הכרטיס ששולם על ידי הנוסע. 

3.2 בטיסות:  במקרה של עליה בהיטל הדלק שתיכנס לתוקף לפני שנעשה כרטוס ולפני שהנוסע שילם לסוכנות תשלום כלשהו עבור כרטיס הטיסה, תהיה הסוכנות רשאית לחייב את
הנוסע בהפרש הנובע מהשינוי, ובלבד שהסוכנות מסרה לנוסע הודעה על השינוי מיד לאחר שנודע לה עליו ועשתה כל שביכולתה על מנת לנסות לאפשר לו לשלם את מחיר
הכרטיס מבלי שיחויב בתשלום ההפרש האמור. במקרה בו תחליט הסוכנות לחייב את הנוסע בתוספת בגין עלייה "בהיטל הדלק", תנתן לו אפשרות לבטל את הזמנתו, בתוך
יומיים מיום ההודעה על התוספת ללקוח, ובתנאי שבינתיים לא נעשה כרטוס על פי הוראתו, וזאת ללא חיוב בדמי ביטול. 

3.3 בטיסות: במקרה של הפחתה בהיטל הדלק לפני שנעשה כרטוס, יופחת מחיר הכרטיס בהתאם.

3.4 בהפלגות: במקרה של עלייה בהיטל הדלק לפני או לאחר אישור ההזמנה, לספינות הזכות לדרוש את ההפרשים עבור תוספת זו. לרוב הסכום נע בים 50 עד 200$

3.5  חברת וויילד דייב מודעת כי ייתכנו שירותים זהים במחירים זולים, אך לא תיקח אחריות במקרים אלו ולא תחזיר כספים ללקוח. לאחר יציאת הלקוח מהארץ
לא יוכל לבקש החזרים בגין כל פעילות שהוזמנה אך לא בוצעה בעת הטיול.

3.6  חברת וויילד דייב מודעת לתוספות מיסי שמורה ומיסים על תשלומים המשולמים בספינות ומציינת תוספות אלו בטפסי ההרשמה.
יחד עם זאת, גובה המיסים עשוי להשתנות בכל רגע נתון וללא כל הודעה מוקדמת וזאת על פי החלטת המדינה בה מתבצע הטיול.
לחברת וויילד דייב אין ולא תהיה אחריות על שינויים אלו בגובה המיסים.

4 טיסות
הטיסות הינן באחריותן הבלעדית של חברות התעופה השונות וכרטיס הטיסה על תנאיו מהווה חוזה בינך לבין חברת התעופה אשר טופס זה אין בו כדי לגרוע ממנו.
פרטי הטיסות עשויים להשתנות לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מועדים, מסלול, נחיתות ביניים, ביטולי טיסות ופרטי חברת התעופה. האחריות לשינויים, ביטולים
ועיכובים ואובדן/עיכוב/נזק לכבודה הנם ע"פ דין של חברות התעופה ואו ספקי השירותים המארגנים בהתאם לנסיבות ואינן של סוכנות הנסיעות, המתחייבת להעביר
ללקוחות כל מידע שהתקבל אצלה בדבר שינויים/ביטולים ו/או עיכובים תוך זמן סביר מרגע שהתקבל אצלה מידע כזה, אולם מובהר כי שינויים כאלה עלולים לחול
גם לאחר יציאת הנוסע מהארץ. כל שינוי המתרחש במהלך אספקת השירות הינו באחריות המוביל ובכפוף לחוק התובלה האווירית התש"ם-1980.
האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה שבדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה. 

4.1 הזמנות לארוחה כשרה ו/או צמחונית ו/או כל סוג ארוחה אחר בטיסה הינו בגדר בקשה בלבד וסוכנות הנסיעות אינה אחראית לאי אספקה של ההזמנה, אלא רק להעברתה
לחברת התעופה ואו המארגן בהתאם לנהלים. האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה בדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות, במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה. 

4.2 חברות התעופה דורשות להתייצב בדלפק הטיסה לפחות 3 שעות לפני הטיסה הנקובה בכרטיס וזאת מטעמי ביטחון לשם השלמת סידורי היציאה.
סוכנות הנסיעות לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם לנוסע כתוצאה מאיחורו להתייצבות.

4.3 עליך לאשרר את הטיסה חזרה ארצה 72 שעות לפני מועד החזרה, בהתאם לפרטים לאשרור המופיעים בכרטיס הטיסה שבידיך. עליך למסור לסוכנות הנסיעות מספר
טלפון זמין שיהיה איתך בחו"ל או אמצעי תקשורת אחר כגון דואר אלקטרוני , לקבלת הודעות בדבר שינויים מסוכנות הנסיעות, ככל שיועברו לידיעתה, ו/או מחברת התעופה
וספק השירותים בעודך בחו"ל. סוכנות הנסיעות לא תהיה אחראית על כל נזק שייגרם לנוסע באם לא יאשרר טיסתו ובאם לא ימסור אמצעי תקשורת. אי ביצוע האישרור עלול
לגרום לכך שלא תעודכן בשינויים במועדי הטיסה מה שעלול לגרום לכך שלא תגיע במועד. 

4.4 חלקן של הטיסות מופעלות בשיטת ה-Code Sharing (טיסות משולבות ע"י חברות תעופה שונות) ולא תמיד הטיסות הינן ישירות ולעיתים ישנה נחיתת ביניים, ולא בכל המקרים
קיים המידע אודות השימוש ב-code sharing  בפרסום המבוצע ע"י החברות. וויילד דייב מספקת מידע על סמך המידע שמועבר אליה באמצעות המוביל האווירי וספקי השירותים ואינה
אחראית לשילובים שנעשו על ידי חברות התעופה, כמו גם לשינויים במועדי הטיסות ו/או במסלוליהן. חברת וויילד מתחייבת להעביר ללקוחות כל מידע שיתקבל אצלה בנושא זה ו/או
בדבר שינויים/ביטולים ו/או עיכובים תוך זמן סביר ממועד קבלתו אצלה. כל שינוי המתרחש במהלך אספקת השירות הינו באחריות המוביל ובכפוף לחוק התובלה האווירית התש"ם-1980.
האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה שבדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה. 

4.5 במקרים חריגים של רישום יתר לטיסה ע"י חברת התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטת וויילד) יאלצו נוסע בודד או חלק מקבוצת נוסעים לטוס בטיסה שונה.
במקרה שכזה אחראיות חברות התעופה לעשות את מירב המאמצים על מנת לצמצם את אי הנוחות שנגרמה לנוסע ובכפוף לכל זכויותיו כלפי חברות התעופה ו/או הספק ע"פ החוק
ובמיוחד על פי תקנות רישום שירותיי התעופה רישום יתר) התשמ"ה – 1985. 

 4.6 כל הטיסות מוגבלות לתנאים המפורטים בכרטיסי הטיסה ו/או על גבי עטיפת כרטיס הטיסה/נסיעה, מומלץ ללקוח לעיין בתנאים המפורטים על גבי הכרטיס/השובר ו/או
באתר האינטרנט של חברת התעופה או ספק השרות הרלוונטי.


5 בתי מלון 
דרגות בתי המלון  נקבעות ע"י משרד התיירות המקומי בכל מדינה ואינן ניתנות להשוואה עם המלונות בארץ או בין מדינות שונות.
אנו מחויבים להציג את בתי המלון לפי דרגתם הקבועה ע"י המוסדות הרשמיים באותה המדינה, גם אם אינם זהים ברמתם למלונות באותה דרגה בישראל או בכל מדינה אחרת. 

5.1 פרטי המלון הנם בגדר בקשה בלבד וחברתנו אינה מחויבת בהם כל עוד לא נתקבל אישור סופי מספק השירותים. במידה ולא יאושר האירוח המוזמן יוצעו
אלטרנטיבות על ידי ספק השירותים אשר הלקוח רשאי לקבל או לדחות. 

5.2 האחריות על שיבוץ החדרים במלון  , תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת המיזוג הינה באחריות המלון  ו/או ספק השירותים.
סוכנות הנסיעות מוסרת ללקוחות מידע ע"פ הנתונים שמפורסמים על ידי המלון ו/או ספקי השרות וככל שישתנה פרט תביא אותו סוכנות הנסיעות לידיעת הלקוח תוך זמן סביר מקבלתו אצלה והלקוח מודע לכך כי קיימת אפשרות שהמידע יימסר לה זמן קצר לפני ביצוע השירות או בדיעבד. בכל מקרה של שינוי כזה תחול האחריות על ספקי/ת השירות. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע (כגון מיקום החדר, מיטה זוגית או מיטות נפרדות וכדומה) תעביר סוכנות הנסיעות את הבקשה לספק השרות ו/או למלון , אולם לא תהיה כל התחייבות למילויה אלא אם אושר לנוסע בכתב ובאופן ספציפי כי בקשתו תקוים וגם אז אחריותה של סוכנות הנסיעות הינו לדאוג לאישור הבקשה המיוחדת ע"י ספק השירותים אך ביצועה בפועל לאחר האישור מצוי בתחום אחריותו של ספק השירותים בלבד.
כמקובל בכללי התיירות בעולם, לא ניתן להבטיח חדר עם מיטה זוגית ויתכן כי ינתן חדר עם מיטות צמודות. 
כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו הייחודיים על הלקוח להודיע זאת מראש לסוכנות הנסיעות על צורך חיוני זה וזו תבדוק מול ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה לנוסע על תוצאות הבדיקה טרם אישורה הסופי של ההזמנה. 

5.3 סוכנות הנסיעות אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו ובלבד
שמסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות המטרד כאמור. 

5.4 שעת הכניסה לחדרים היא לרוב בשעה 15:00 והפינוי הוא בד"כ עד השעה 12:00 בלא תלות בשעות הטיסה.
במידה והנוסע מתכוון להגיע למלון לאחר השעה 18:00 או לפנות את החדר באיחור יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה, והסוכנות תעביר את המידע לבית
המלון ו/או הספק נוכח העובדה כי הדבר עלול להיות כרוך בתשלום שיימסר ללקוח ולאור העובדה כי מרבית בתי המלון לא שומרים את המקומות מעבר לשעה זאת.
(במידה ולא תימסר הודעה מראש, לא תשא סוכנות הנסיעות באחריות כלשהי במקרה שלא ישמר חדר עבור הלקוח). על לקוח אשר סדרי נסיעתו השתבשו באופן
שיגרום הגעה מאוחרת, להודיע ישירות למלון וזאת בהתאם לפרטי המלון המופיעים על גבי השובר שקיבל הלקוח לידיו. 

5.5 חלק מהשירותים המוצעים על ידי בתי המלון הנם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. סוכנות הנסיעות לא תהא אחראית במידה וחלק מהשירותים לא יופעלו,
אלא אם מסרה ללקוח מידע מוטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע שהיה בידיה או מעריכת ברור למרות שנתבקשה במפורש לעשות זאת על ידי הלקוח. הנהלת
המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אי אילו מן המתקנים או להפסיק מתן שרות כלשהו ואין לסוכנות הנסיעות אחריות על כך. 

5.6 בבתי מלון  קיימים שירותים נוספים הניתנים, חלקם או כולם, תמורת תשלום נוסף, כגון: סאונה, חדר כושר, שרות חדרים, חניה, שירותי אינטרנט ופקס,
מגרשי טניס, שמשיות, מגבות בבריכה או בחוף הים, עיסויים, וכד'. יש לברר בבית המלון  טרם השימוש בשירותים כאמור
אילו מביניהם כרוכים בתשלום נוסף, סוכנות הנסיעות לא תהיה אחראית לדרישות תשלום בגין שירותים אלו. 

5.7 שיבוץ לחדרים – ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון, אין באפשרותנו להבטיח מראש דרישה למיקום החדר לא בקומה רלוונטית ולא בצד מבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת.
קבל החדרים היא ע"פ המצאי הקיים בבית המלון. במספר בתי מלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם מבני משנה, ו/אווילות ו/או בונגלו המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, וסוכנות
הנסיעות אינה יכולה להבטיח כי כל הלקוחות ישתכנו בבניין המרכזי. במקרה של בקשה ספציפית מתחייבת סוכנות הנסיעות להעביר את הבקשה לספק השרות, אולם לא תהיה
מצידה או מצד הספק התחייבות למילויה, אלא אם אושר ללקוח בכתב קיומה. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות מיוחדות של הלקוח מפאת צרכיו הייחודיים,
תבדוק סוכנות הנסיעות עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח, ותודיע על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של ההזמנה. 

5.8 בהזמנת חדר לשלושה או לארבעה נוהגים בתי מלון רבים להכניס מיטה נוספת לחדר זוגי, שהיא בד"כ ספה נפתחת או מיטה מתקפלת. ברוב בתי המלון בחדרים זוגיים יש
מיטות נפרדות, אין אפשרות להבטיח מיטה כפולה גם אם התבקשה מראש. במקרה של בקשה ספציפית מתחייבת סוכנות הנסיעות להעביר את הבקשה לספק השרות, אולם לא
תהיה מצידה או מצד הספק התחייבות למילויה, אלא אם אושר ללקוח בכתב קיומה. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות מיוחדות של הלקוח מפאת צרכיו
הייחודיים, תבדוק סוכנות הנסיעות עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח, ותודיע על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של ההזמנה. 

5.9 רישום יתר- יש להבהיר כי סוכנות הנסיעות מקבלת אישור מספקי השירותים בעבור ההזמנה הספציפית. לידיעתך, בהגיעך למדינת היעד, במקרה של תפוסת יתר,
ספקי השירותים עלולים להעבירך למלון ברמה דומה או גבוהה יותר המצוי בסמיכות למקום שהוזמן דירוג המלונות כפי שנמסר לך הינו בהתאם לדירוג הנהוג בכל מדינה.
אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכותך לתבוע פיצוי או סעד אחר, בגין נזקים שיגרמו לך בעקבות העברה כאמור. נציגי סוכנות הנסיעות יעשו כל שניתן לסייע בידי הלקוח במידת
הצורך והיכולת במקרה שמצב רישום היתר יובא מראש לידיעת סוכנות הנסיעות ע"י ספקי השירותים ויעשו מאמץ לסייע לו בידו מול הספק אם התברר לו דבר רישום היתר
בהגיעו למלון והסק לא נתן לו פתרון חלופי כאמור לעיל.
 
5.10 ביטול בתי מלון – במידה והנוסע מבקש לבטל את הזמנתו אזי יש לשנות/לבטל עד 3 ימי עבודה טרם מועד הכניסה מלון. במידה ונמסרה הודעה על שינוי/ביטול פחות מן הזמן
הנקוב לעיל ייגבו דמי שינוי/ביטול על ידי ספקי השירות (בד"כ בעלות לילה אחד לפחות). דמי השינוי והביטול דלעיל ניתנים לשינוי וכפופים לשיקול דעתם של ספקי בתי המלון
בחו"ל ובכל מקרה לא יחולו לגבי הזמנות בתקופות תערוכות, כנסים וחגים מיוחדים. חברת וויילד דייב מתחייבת להעביר ללקוח כל מידע המצוי בידיה וכפי שהועבר לה על ידי ספקיה.
במידה ונוסע לא הגיע למלון ולא ביטל במועד, יחויב בגין כל הלילות. ביטול השירותים בחו"ל ע"י הנוסע כשהוא נמצא בחו"ל יעשה בכתב בלבד, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני
והודעות sms ויועבר אל הספק או אל בית המלון. על הנוסע לקבל אישור מהספק בחו"ל או מבית המלון על מועד הביטול ודמי הביטול שנגרמו כתוצאה מכך. בכל מקרה יחויב
הנוסע בדמי טיפול בסך לילה אחד מתוך ההזמנה ובנוסף בדמי הביטול שידרשו ע"י הספק בחו"ל.
 

6   הפלגות וספינות צלילה  

6.1 פרטי הספינה הנם בגדר בקשה בלבד וחברתנו אינה מחויבת בהם כל עוד לא נתקבל אישור סופי מספק השירותים. במידה ולא יאושר האירוח המוזמן יוצעו
אלטרנטיבות על ידי ספק השירותים אשר הלקוח רשאי לקבל או לדחות. 

6.2 האחריות על שיבוץ החדרים בספינה  , תקינות המתקנים ו/או השירות בספינה לרבות מערכת המיזוג הינה באחריות הספינה  ו/או ספק השירותים.
סוכנות הנסיעות מוסרת ללקוחות מידע ע"פ הנתונים שמפורסמים על ידי הספינה ו/או ספקי השרות וככל שישתנה פרט תביא אותו סוכנות הנסיעות לידיעת הלקוח תוך זמן סביר מקבלתו אצלה
והלקוח מודע לכך כי קיימת אפשרות שהמידע יימסר לה זמן קצר לפני ביצוע השירות או בדיעבד. בכל מקרה של שינוי כזה תחול האחריות על ספקי/ת השירות. במקרה של בקשה מיוחדת
של הנוסע (כגון מיקום החדר, מיטה זוגית או מיטות נפרדות וכדומה) תעביר סוכנות הנסיעות את הבקשה לספק השרות ו/או לספינה , אולם לא תהיה כל התחייבות למילויה אלא אם אושר לנוסע
בכתב ובאופן ספציפי כי בקשתו תקוים וגם אז אחריותה של סוכנות הנסיעות הינו לדאוג לאישור הבקשה המיוחדת ע"י ספק השירותים אך ביצועה בפועל לאחר האישור מצוי בתחום אחריותו
של ספק השירותים בלבד. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו הייחודיים על הלקוח להודיע זאת מראש לסוכנות הנסיעות על צורך חיוני זה וזו
תבדוק מול ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה לנוסע על תוצאות הבדיקה טרם אישורה הסופי של ההזמנה. 

6.3 שעת העליה לספינה היא לרוב בשעה 15:00 או מאוחר יותר, אלא אם צוין אחרת, והפינוי הוא בד"כ עד השעה 9:00 בבוקר בלא תלות בשעות הטיסה.
במידה והנוסע מתכוון להגיע לספינה לאחר השעה שנקבעה, תיתכן תוספת במחיר ההעברה לספינה ו/או לא תתאפשר עליה לספינה.
על לקוח אשר סדרי נסיעתו השתבשו באופן שיגרום הגעה מאוחרת, להודיע ישירות לספינה ולסוכנות הנסיעות וזאת בהתאם לפרטי הספינה המופיעים על גבי השובר שקיבל הלקוח לידיו. 

6.4 חלק מהשירותים המוצעים על ידי הספינות אינם פועלים בכל ימות השנה. סוכנות הנסיעות לא תהא אחראית במידה וחלק מהשירותים לא יופעלו,
אלא אם מסרה ללקוח מידע מוטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע שהיה בידיה או מעריכת ברור למרות שנתבקשה במפורש לעשות זאת על ידי הלקוח.
הנהלת הספינה רשאית בכל עת לסגור זמנית אי אילו מן המתקנים או להפסיק מתן שרות כלשהו ואין לסוכנות הנסיעות אחריות על כך. 

6.5 בספינות  קיימים שירותים נוספים הניתנים, חלקם או כולם, תמורת תשלום נוסף, כגון: טיפולי ספא, חדר כושר, שירותי אינטרנט, מגבות ,
מיסים, שירותי בר, נייטרוקס, השכרת ציוד צלילה, וכד'. יש לברר בספינות  טרם השימוש בשירותים כאמור אילו מביניהם כרוכים בתשלום נוסף.
סוכנות הנסיעות לא תהיה אחראית לדרישות תשלום בגין שירותים אלו. 

6.6 שיבוץ לחדרים – ההזמנות מתבצעות עבור חדר בספינה, אין באפשרותנו להבטיח מראש דרישה למיקום החדר לא בקומה רלוונטית ולא בצד מבוקש
אלא אם אושר מראש ובכתב..
קבל החדרים היא ע"פ המצאי הקיים בספינה. במקרה של בקשה ספציפית מתחייבת סוכנות הנסיעות להעביר את הבקשה לספק השרות, אולם לא תהיה
מצידה או מצד הספק התחייבות למילויה, אלא אם אושר ללקוח בכתב קיומה. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות מיוחדות של הלקוח
מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק סוכנות הנסיעות עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח, ותודיע על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של ההזמנה. 
 
6.7  ביטול הפלגה בספינות – במידה והנוסע מבקש לבטל את הזמנתו אזי יש לשים לב לתנאי הביטול בספינה המוזמנת.
בתחום הפלגות הצלילה, נהוגים תנאי ביטול מהותיים בטווחי זמן גדולים לפני תאריך היציאה.
על הלקוח לקרוא בעיון את תנאי הביטול בספינות טרם הזמנת הטיול ולא תתקבל טענה כלפי סוכנות הנסיעות בגין גובה תנאי הביטול בספינות כפי שמופיעים
על גבי דפי המידע וטופס ההרשמה לטיול.
במידה ונוסע לא הגיע לספינה ולא ביטל במועד, יחויב בגין ההפלגה. ביטול ההפלגה  ע"י הנוסע יעשה בכתב בלבד, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני
והודעות sms ויועבר אל סוכנות הנסיעות "וויילד דייב" ובאמצעותה אל הספק או אל הספינה. על הנוסע לקבל אישור מסוכנות הנסיעות על מועד הביטול ודמי הביטול
שנגרמו כתוצאה מכך. בכל מקרה יחויב הנוסע בדמי הביטול שידרשו ע"י הספק בחו"ל.

7 מיזוג אויר
יובהר כי הפעלת מערכת מיזוג האוויר במלון אינה באחריות סוכנות הנסיעות אשר לא תישא באחריות כלשהי להפעלתה, גם אם צוין בתיאור המלון כי הוא מצויד במערכת
מיזוג, אלא אם כן ידעה על כך מראש לאחר שדווחה על ידי ספקי השירותים השונים. באתרים שונים מופעלים המזגנים לשעות ספורות ביממה וזאת בהתאם לתקנות האנרגיה
בכל מדינה ולמדיניות המלונות. לעיתים הפעלת המזגן הנה מרכזית ולא ניתנת לשליטה יחידנית בכל חדר. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע תדאג הנוסע תדאג סוכנות
הנסיעות להעביר את הבקשה לספק השירות או המלון, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה., אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקוים. כאשר בקשה
מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו הייחודיים תבדוק סוכנות הנסיעות מול ספק השרות האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות
בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של ההזמנה.


8 ביטול
ביקש לקוח לבטל הזמנה שאושרה יחולו עליו דמי ביטול כפי שיפורטו להלן, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן בסעיף 14 ג' (להלן: "החוק")
או בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: "התקנות") כדלקמן: 

8.1 על פי דיני הגנת הצרכן רשאי לקוח לבטל בכתב את העסקה, בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים, לפי המאוחר,
אלא אם כן מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר מרחוק או 18 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת
השרות במכר רגיל עד 1.1.13 ו-14 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות מתאריך זה ואילך ובתנאי השירותים אינם ניתנים במלואם בחו"ל.
דמי הביטול שייגבו בגין הביטול בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בהליך 7187/12 צמח נ' אל-על יעמדו על סך של 5% או 100 ₪, הנמוך מבניהם מכל אדם בהזמנה. 

8.2 בכל מקרה ביטול יתבצע בכתב באמצעות פקס, אימייל או מכתב, כאשר התאריך הקובע הינו תחילת יום העסקים הסמוך לאחר קבלת המסמך בסוכנות הנסיעות.
סוכנות הנסיעות תאשר בכתב את קבלת הודעת הביטול. למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המלא והמחייב של הוראות
הביטול הוא זה המפורט בסעיפים 14ג ו – 14ה לחוק ובתקנות.

8.3 ביטול טיול בעולם פחות מ-30 יום כרוך בדמי ביטול של 100% ממחיר הטיול. בחלק מהיעדים דמי ביטול 100% החל מ-90 יום לפני הטיול.
עלות ביטול הטיול אינה כוללת את עלות תנאי הביטול של מחיר הטיסות שיהיו על פי תנאי הביטול של חברת התעופה.


9 החזרים
במקרה של ביטול שרותי הנסיעה במידה והנוסע זכאי להחזר לפי החוק בעסקת מכר מרחוק או התקנות יתבצע ההחזר בקיזוז דמי הביטול.


10 ביטוחים
לתשומת ליבך, עליך לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיך, לרבות פוליסת ביטוח אישי ומטען. את הזמנת הביטוח יש לבצע לפני הנסיעה.
מומלץ כאמור לרכוש פוליסת ביטוח בכל חברה שתמצא לנכון. אם לא תעשה כן - תחול האחריות הבלעדית לתוצאות אי העשייה עליך. כיסוי הביטוחים
הינו באחריותן הבלעדית של חברות הביטוח השונות והפוליסה מהווה חוזה בינך לבין חברת הביטוח, אשר טופס זה אין בו כדי לגרוע ממנו.
לקבלת החזר כלשהו יש לפנות ישירות לחברת הביטוח.


על נשים בהריון להצטייד באישור הריון תקין בשפה האנגלית מהרופא המטפל שיוצג בהתאם למידת הצורך מול הגורמים המוסכמים כגון נציגי חברת התעופה
ו/או כל גורם אחר האחראי לאספקת השירותים, ניתן לבצע הזמנה לנשים בהריון רק עד השבוע ה-26 וזאת בהתאם להנחיית חברות התעופה השונות.

יש לפנות למשרד הבריאות לשם קבלת מידע בנושא, אתר משרד הבריאות  www.health.gov.il


11 אזהרות נסיעה
עליך לוודא כי אין אזהרת מסע ליעד המבוקש .למידע מפורט בנושא יש לפנות לאתר משרד החוץ שכתובתו
הינה: http://www.mfa.gov.il/MFAHeb/Sherut/travel+advisory/ או לאתר המטה ללוחמה בטרור.
במקומות בהם קיימות אזהרות מסע, הנסיעה מותנית בחתימת על טופס שחרור מאחריות שיצורף במידת הצורך לטופס ההרשמה.


12 תלונות והודעות בזמן אמת
12.1  מוסכם בזאת כי כל טענה של הנוסע כנגד חברת וויילד דייב בע"מ, תובא בכתב לפני החברה לא יאוחר מ-45 יום לאחר חזרת הנוסע לארץ
על מנת שתוכל לבדוק את הפרטים מול ספקי השירות והגורמים הרלוונטיים השונים שחלקם פועלים בחו"ל, כאמור לעיל. העברת התלונה במועד
מאוחר יותר תקשה על בירורה, ובמידה שיש צורך בהחזר מספקי שירות ייתכן שלא ניתן יהיה לטפל בבקשת ההחזר לאחר המועד האמור.
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכויות הלקוח על פי על דין.

12.2  סוכנות הנסיעות ערוכה לטפל במגוון אירועים בזמן אמת להבטחת השירות, הצלחת הטיול והנאת הנוסע.
מוסכם בזאת כי באחריות הנוסע ליידע את נציג סוכנות הנסיעות על כל בעיה ועניין בזמן אמת וכי כל טענה שתתקבל
לאחר חופשתו של הלקוח, מבלי שיידע את סונכות הנסיעות "וויילד דייב" בזמן אמת, תפגום ביכולת סוכנות הנסיעות לפתור את הבעיה לשביעות רצונו
של הנוסע באופן יעיל.


13  מדיניות ביטולים של חברת WildDive:
חברת "וויילד דייב בעמ" מודיעה בזאת כי הינה רשאית לבטל את חבילת הטיול לפי שיקול דעתה.
במקרה כזה תציע החברה ללקוח השתתפות בטיול זהה לזה שבוטל בתאריך אחר, או החזר כספי בגובה זהה לזה ששילם הלקוח.
הלקוח מודע כי לא יקבל שום פיצוי נוסף מעבר לכך.


14  זיכויים והחזרים בגין שירותים:
חברת "וויילד דייב בעמ"  מודעת כי ייתכנו שירותים זהים במחירים זולים יותר, אך לא תיקח אחריות במקרים אלו ולא תחזיר כספים ללקוח.


15 אחריות על ביטולים:
מוצהר בזאת כי חברת "וויילד דייב בעמ"  אינה אחראית על כל ביטול שינוי או עיכוב שייגרם עקב תנאי מזג אויר או תקלות בלתי צפויות הקשורות בכח עליון.
חברת "וויילד דייב בעמ"  מסירה מעצמה כל אחריות בכל הנוגע לנושא זה. 

 

אפשרות חלוקה לתשלומים בתשלום בכרטיס אשראי:

1-6 תשלומים: ללא ריבית

7-9 תשלומים: 1.5% ריבית

10-12 תשלומים: 2% ריבית

13-15 תשלומים: 4.5% ריבית

16-18 תשלומים: 5.5% ריבית

חזרה